15 jun 2021 21:05

Bepalingen in het kader van de welvaartsaanpassing inzake de pensioensregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux akkoord met drie ontwerpen van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet in het kader van de welvaartsaanpassing inzake de pensioensregeling. 

Het eerste ontwerp betreft de verhoging van sommige pensioenen en de toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden. Dit ontwerp heeft onder andere tot doel om de pensioenen met 2% te verhogen die daadwerkelijk en voor de eerste keer ten vroegste in de loop van het jaar 2016 en het jaar 2017 ingegaan zijn.

Het tweede ontwerp betreft de aanpassing aan de welvaart van het loonplafond. Dit ontwerp heeft als doel om de verhogingscoëfficiënten zo aan te passen dat het loonplafond vanaf 1 januari 2022 met een bijkomende 2% verhoogd wordt. 

Het derde ontwerp betreft de aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers. Dit ontwerp brengt concreet de noodzakelijke wijzigingen aan in de reglementering van het pensioenstelsel van de werknemers en van het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen met het oog op de verhoging van een bepaald aantal uitkeringen en berekeningsplafonds. Aangezien deze verhogingen bovenop een aantal verhogingen komen die voor de periode 2022-2024 reeds voorzien zijn, bevat dit ontwerp tevens de aanpassing van deze reeds voorziene verhogingen. De nog niet in werking getreden bepalingen die de oorspronkelijke verhogingen voorzien, worden ingetrokken en de aangepaste verhogingen worden opnieuw ingevoegd.

Het voorontwerp van wet beoogt de wijziging van de wet tot instelling van het gewaarborgd inkomen voor ouderen. Het heeft als doel om progressief het bedrag van de gewaarborgd inkomen voor ouderen te verhogen op respectievelijk 1 juli 2021, 1 januari 2022, 1 januari 2023 en 1 januari 2024.

De ontwerpen van koninklijk besluit en het voorontwerp van wet worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het loonplafond

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen