17 mei 2024 20:12

Bepalingen inzake nucleaire cyberbeveiliging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de inwerkingtreding van verscheidene bepalingen inzake nucleaire cyberveiligheid en de aanduiding van de adviserende autoriteiten.

Het ontwerp beoogt de bepalingen van de wet van 5 april 2019, die het wettelijk kader voor de nucleaire cyberbeveiliging vastleggen, in werking te doen treden en de autoriteiten aan te duiden die naast het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bij de uitwerking van de verschillende maatregelen of de uitvoering van bepaalde taken zullen worden betrokken.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) zal het FANC adviseren voor wat betreft het opstellen van een toekomstig ontwerp van koninklijk besluit.

Het CCB en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) zullen, in het kader van hun bevoegdheden, het FANC  bijstaan of advies verlenen over de uitvoering van de verschillende andere taken die in uitvoering van de wettelijke bepaling zijn voorzien.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.