15 okt 2021 12:10

Bepalingen inzake opslag in de elektriciteits- en gasmarkt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de elektriciteits- en gaswet inzake opslag. 

Het voorontwerp beoogt in de eerste plaats een expliciete rechtsgrond in te voeren voor de vergunningsplicht van de bouw en exploitatie van installaties voor de opslag van energie in het elektriciteitssysteem. De concrete modaliteiten zullen in Koninklijk Besluit worden vastgelegd. Bovendien wordt voorzien in een vermoeden van vergunning voor "energieopslagfaciliteiten uit het verleden”, weliswaar gekoppeld aan een informatieverplichting ten aanzien van de overheid. Vanaf de inwerkingtreding van deze wet zullen energieopslagfaciliteiten onder bepaalde voorwaarden eveneens vallen onder de verplichting om een prekwalificatiedossier in te dienen binnen het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Daarnaast beoogt het voorontwerp de wettelijk toegelaten modaliteiten te wijzigen die de netbeheerder Fluxys kan toepassen bij de organisatie van een veiling van opslagcapaciteit in Loenhout, zodat hij de marktontwikkelingen beter kan volgen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen