20 okt 2023 17:00

Bepalingen inzake steunopdrachten door de federale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aard van de niet-operationele steunopdrachten bepaalt die door het federale niveau van de geïntegreerde politie kosteloos aan het lokale niveau worden geleverd.

De opdrachten gebeuren onder de volgende voorwaarden:

  • ze mogen geen afbreuk doen aan de eigen opdrachten van de federale politie en gebeuren binnen de beschikbare middelen en kredieten
  • bij twijfel over de aard van de steunopdracht kan het advies van het Coördinatiecomité van de geïntegreerde politie ingewonnen worden
  • de standaarden, waaronder de voorwaarden en de prioriteitsbepaling, van de steunopdrachten zijn deze van de federale politie en gevalideerd door het Coördinatiecomité

De opdrachten omvatten de volgende categorieën:

  • strategie en beleid
  • communicatie en het juridische
  • personeel
  • logistiek
  • financiën
  • politie-informatie en ICT-middelen
  • gegevensverwerking en -bescherming

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115, §10, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus