20 jul 2017 19:15

Bepalingen voor een minimale dienstverlening tijdens treinstakingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de continuïteit van de dienstverlening van het personenvervoer per spoort garandeert in geval van staking.

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Dit voorontwerp van wet strekt ertoe om de continuïteit van het personenvervoer bij de spoorwegen te garanderen bij stakingen waarvan de stakingsaanzegging op een regelmatige wijze is neergelegd. Wat de reguliere staking betreft, bepaalt het ontwerp dat de termijn van acht dagen wettelijk wordt vastgelegd voor alle syndicale organisaties die deelnemen aan de procedure van aanzegging en overleg naar aanleiding van conflicten overeenkomstig het syndicaal statuut van de Belgische Spoorwegen. In geval van wilde stakingen wordt deze continuïteit dus niet gewaarborgd. 

De betrokken personeelsleden moeten ten minste 72u voor de aanvang van de staking meedelen of ze staken. Rekening houdend met de beschikbare personeelsleden kan op die manier worden voorzien in het best mogelijke vervoersaanbod dat ten laatste 24 uur voor de staking wordt medegedeeld aan de reizigers.

Het voorontwerp houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van State om een onderscheid te maken tussen stakingen van één dag en van meerdere dagen:

  • indien de stakingsdag op één dag slaat : dan delen de betrokken werknemers hun intentie mee ten laatste 72u voor de aanvang van de staking 
  • indien de stakingsaanzegging slaat op meerdere dagen : dan delen de betrokken werknemers hun intentie mede voor de dagen waarop de staking slaat ten laatste 72u voor de aanvang van de eerste stakingsdag, waarbij zij het recht behouden om vanaf de tweede stakingsdag hun intentie te wijzigen
    • indien het de bedoeling is om vanaf een bepaalde stakingsdag in staking te gaan, dan moet deze intentie ten minste 72u vooraf worden medegedeeld 
    • indien het de bedoeling is om vanaf een bepaalde stakingsdag het werk te hervatten, dan moet deze intentie ten minste 48u vooraf worden medegedeeld

Dit voorontwerp gaat ervan uit dat een openbare dienst continu, regelmatig en zonder onderbreking moet worden verzekerd, zonder dat evenwel afbreuk mag worden gedaan aan het stakingsrecht.

Het voorontwerp hecht veel belang aan het feit of de betrokken personeelsleden hun intentieverklaring respecteren. Daarom is een tuchtsanctie mogelijk, overeenkomstig het gangbare tuchtstatuut bij de spoorwegen. Daarnaast bevestigt het ontwerp dat personeelsleden die aan de staking deelnemen geen loon ontvangen voor de duur van de werkonderbreking. Dit geldt eveneens voor de personeelsleden die hun intentie om te werken niet kenbaar hebben gemaakt en die in het geval dat ze toch komen opdagen, niet de toestemming krijgen om hun dienst uit te voeren in het kader van de dienstverlening die werd gepland.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.