21 feb 2014 19:30

Berekening van de bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modulering voorziet van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen voor het jaar 2014. 

Het grensbedrag van het balanstotaal, dat wordt aangewend om het onderscheid te maken tussen de kleine vennootschappen en de andere, werd voor 2014 geïndexeerd. Het nieuwe grensbedrag voor de kleine vennootschappen bedraagt  646.787,86 euro. De kleine vennootschappen betalen een kleinere bijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen dan de andere vennootschappen (347,50 euro in plaats van 868 euro in 2012). 

ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen