23 mrt 2024 12:54

Berekening van de toeslag op de arbeidsongeschiktheidsuitkering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de berekeningswijze vaststelt voor een toeslag op de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Op 13 maart 2024 heeft de Commissie Sociale Zaken van de Kamer een voorontwerp van wet omtrent diverse dringende bepalingen inzake de uitkerings- en moederschapsverzekering aangenomen, dat een toeslag op de arbeidsongeschiktheidsuitkering toekent gedurende de periode gedekt door de aanvulling bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12bis (arbeiders) of nr. 13bis (sommige bedienden) na de twee weken van gewaarborgd loon bedoeld in de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten wanneer de gerechtigde wegens een verergering van zijn gezondheidstoestand de activiteit moet onderbreken die hij met de toelating van de adviserend arts heeft verricht.

In dit kader bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit de berekeningswijze van deze toeslag op de uitkering en dit op grond van het gederfde loon van de gerechtigde, met inbegrip van het maximumbedrag ten belope waarvan dat loon in aanmerking genomen wordt.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerde op 14 juli 1994