04 dec 2015 16:06

Beroepsprocedure tegen bepaalde beslissingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedureregels vastlegt voor de beroepen, ingesteld tegen bepaalde beslissingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. 

Het ontwerp legt de procedureregels vast voor de beroepen ingesteld tegen:

  • de beslissing om een bestuurlijke maatregel op te leggen, eventueel met een bestuurlijke dwangsom
  • de beslissing om de bestuurlijke maatregel niet te willen opheffen
  • de beslissing om een veiligheidsmaatregel op te leggen
  • de beslissing om een veiligheidsmaatregel niet te willen opheffen

Het ontwerp bevat onder andere volgende principes:

  • de verantwoordelijke persoon kan zijn verweermiddelen en eventuele bewijsstukken via een aangetekende brief indienen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dit kan binnen een termijn van vijftien kalenderdagen vanaf wanneer de beslissing, die het voorwerp van beroep uitmaakt, bekendgemaakt is.
  • de verantwoordelijke persoon kan gehoord worden om zijn verweermiddelen mondeling toe te lichten en kan zich door een raadsman laten bijstaan
  • het administratieve dossier is raadpleegbaar op de zetel van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Dit dossier geeft weer op welke basis de maatregel voor het ingestelde beroep werd genomen.
  • de minister deelt zijn beslissing via aangetekende brief mee aan de verantwoordelijke persoon en aan het Agentschap

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.