16 mrt 2007 16:00

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer FOD Financiën

Persoonlijke gegevens van belastingplichtigen beter beschermd door nieuw voorontwerp van wet - derde lezing

Persoonlijke gegevens van belastingplichtigen beter beschermd door nieuw voorontwerp van wet - derde lezing

De ministerraad keurde in derde lezing het voorontwerp van wet goed dat bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens door FOD Financiën regelt. Het voorontwerp van wet dat minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de strijd tegen de fiscale fraude Hervé Jamar aan de ministerraad voorlegde, biedt een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de gegevens die FOD Financiën verwerkt en uitwisselt. (wet van 8 december 1992) Het legt FOD Financiën bijkomende verplichtingen op die de persoonsgegevens beschermen tegen de bijzondere risico's die het gebruik van de gegevensbanken van de belastingadministratie met zich meebrengt. Daarnaast krijgt de belastingplichtige een ruimer recht op informatie. Hij zal elektronisch toegang kunnen hebben tot zijn gegevens en tot een kadaster van bewerkingen en gegevensstromen die elektronisch toegankelijk zijn. Een nieuw Comité be.FIN zal instaan voor de bescherming van de persoonsgegevens en toezien op de toepassing van de wet. Er komt ook een strenger toezicht op de beveiliging van de gegevens. Een nieuwe dienst beveiliging zal voor heel FOD Financiën de normen op het vlak van beveiliging vastleggen, hun toepassing controleren en de ambtenaren sensibiliseren voor de problematiek van de beveiliging. Ten slotte voert een nieuw systeem van identity management een betere beveiliging in van de toegang tot de gegevens. Enkel gemachtigde personen kunnen toegang hebben tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. De toewijzing van die toegang zal zeer precies worden bepaald.