05 nov 2007 10:32

Beslissingen van de ministerraad van 5 november 2007

De ministerraad heeft over vier punten een akkoord bereikt

De ministerraad heeft over vier punten een akkoord bereikt

1. Het voorontwerp van wet op de 'voorlopige twaalfden' werd goedgekeurd. De wet laat voor het eerste trimester van 2008 toe om per maand één twaalfde van het krediet van vorig jaar uit te geven. Ze voorziet ook in een aantal uitzonderingen zoals de bijdrage aan internationale instellingen die voor een bepaalde datum moet worden gestort. 2. Het voorontwerp van financiewet werd goedgekeurd. Dankzij dit wetsontwerp kan de federale regering vanaf 1 januari belastingen heffen en inkomsten naar andere entiteiten doorstorten, met name naar de gewesten, de gemeenschappen en de sociale zekerheid. 3. De ministerraad besliste ook om in de komende maand een ontwerp van programmawet in het parlement in te dienen. Die wet is nodig om een aantal dringende zaken te regelen die de continuïteit van de openbare dienst garanderen. 4. Tot slot is overeengekomen om een circulaire rond te sturen met richtlijnen over de afhandeling van de begroting 2007 om op die manier zo dicht mogelijk bij een evenwicht uit te komen. De financiewet en de wet op de 'voorlopig twaalfden' worden vandaag nog in het parlement ingediend. Na goedkeuring door het parlement treden ze beide in werking op 1 januari 2008. Ze zullen door een nieuwe regering respectievelijk vervangen worden door de rijksmiddelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting.