12 feb 2021 17:21

Besparingsmaatregelen in de sector farmaceutische specialiteiten 2021

De ministerraad keurt op voorstel van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over besparingsmaatregelen in de sector farmaceutische specialiteiten voor 2021.

Dit ontwerp betreft het uitvoeringsbesluit in het kader van de Programmawet van 20 december 2020. Hierin zijn de volgende aanpassingen opgenomen, die in werking treden op 1 april 2021:

  • complexe werkzame bestanddelen: om te vermijden dat de generieken niet (vergoedbaar) op de Belgische markt komen, wordt er een intermediair dalingspercentage ingevoerd voor complexe werkzame bestanddelen in het kader van de patentcliff
  • aanpassing maatregel combicliff: de maatregel zal eveneens worden toegepast op combinatiepreparaten die nog beschermd zijn door een patent, in het geval de referentiecluster geopend is voor één of meerdere van zijn monopreparaten
  • afschaffen ‘virtuele vork’ van 10 % bij de toepassing van de ‘goedkoopste geneesmiddelen’: de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen zal bestaan uit de specialiteit met de laagste vergoedingsbasis per gebruikseenheid (index) die beschikbaar is binnen zijn cluster, alsook de beschikbare specialiteiten met een index die maximaal 5 % hoger ligt dan deze laagste
  • aanpassing maatregel oldcliff: het dalingspercentage voor alle werkzame bestanddelen waarvoor het omzetcijfer hoger is dan 1,5 miljoen euro zal worden verhoogd. Deze stijging is des te sterker naarmate het door de bedrijven verklaarde omzetcijfer voor een werkzaam bestanddeel hoger is

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten