06 mrt 2009 16:52

Bestrijding van nucleair terrorisme

Internationaal verdrag voor de bestrijding van daden van nucleair terrorisme

Internationaal verdrag voor de bestrijding van daden van nucleair terrorisme

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht het ontwerp van wet houdende instemming met het internationaal verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme goedgekeurd. (New York, 14 september 2005) 

Het verdrag vult de twaalf bestaande anti-terrorismeverdragen van de Verenigde Naties, het verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal en het protocol tot wijziging ervan aan. 

Het verdrag versterkt het internationaal juridische kader voor de strijd tegen het nucleaire terrorisme door de daden te definiëren en door de staten die het ondertekenen, ertoe te verplichten nauwkeurige aanklachten in hun nationale recht op te nemen voor de bestraffing ervan. Daarnaast bevordert het verdrag de internationale samenwerking tussen de staten zodat ze maatregelen kunnen nemen die nucleair terrorisme voorkomen en waarmee ze daders kunnen vervolgen en bestraffen.