10 jul 2020 19:35

Bestrijding van zoönotische salmonella bij pluimvee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bestrijding van zoönotische salmonella bij pluimvee.

Het ontwerp neemt de praktische bepalingen over van het nationaal programma voor de bestrijding van salmonella bij pluimvee overeenkomstig de Europese Verordening (EG) nr. 2160/2003 over de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers.

Het ontwerp is een nieuwe versie van het koninklijk besluit van 27 april 2007 over de bestrijding van salmonella bij pluimvee, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe regelgeving voor de registratie van pluimveebedrijven. Andere wijzigingen zijn bedoeld om rekening te houden met bepaalde aanbevelingen van de Europese Commissie. Het ontwerp definieert de verplichte vaccinatie van legkippen en fokpluimvee, de monitoring en de maatregelen in geval van een toom die positief heeft getest op een salmonellaserotype dat moet worden bestreden en, voor kalkoenen, de monitoring en de te nemen maatregelen. Ook voor het houden van kippen of kalkoenen, voor de rechtstreekse verkoop van vers vlees en voor het houden van leghennen voor de verkoop aan particulieren zijn specifieke monitoring en maatregelen nodig. Het project legt ook monitoring op voor andere pluimveesoorten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.