16 mrt 2007 16:00

Betaald educatief verlof

Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers

Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Werk Peter Vanvelthoven, voert het interprofessioneel akkoord uit voor de periode 2007/2008. Het blokkeert vanaf 1 september 2007 het loon dat de werkgever moet betalen aan de werknemer op hetzelfde bedrag als dat op 1 september 2006. Vanaf het schooljaar 2007/2008 wordt het totaal beschikbaar budget opgedeeld in vier deelbudgetten, in functie van het voortschrijdend gemiddelde van de vier laatst gekende schooljaren: - sociale promotie, - sectorale opleidingen, - algemene opleidingen, - andere opleidingen. De werkgeversbijdrage wordt vanaf het 4de kwartaal 2007 op 0,08% gebracht. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.