01 dec 2023 16:15

Betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de staat voor 2023

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor 2023.

Het ontwerp bepaalt de praktische modaliteiten voor de betaling van de 145 miljoen euro die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de staat voor 2023.

De Nationale Loterij verbindt zich ertoe om de monopolierente in één keer te betalen in de loop van de maand december van het boekjaar waarvoor de rente verschuldigd is, op voorwaarde dat het koninklijk besluit met het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Rijksbegroting, in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2023