28 apr 2023 16:42

Betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot procedures voor overheidsopdrachten bevordert.

Het voorontwerp wijzigt de wet inzake overheidsopdrachten om de deelname van KMO’s aan deze procedures te stimuleren, gezien hun belang in de Belgische economie.

Het voorontwerp bevordert de betaling van voorschotten: aanbestedende overheidsdiensten kunnen voorschotten toekennen van maximum 20 procent van het opdrachtbedrag en maximaal tot 225.000 euro. Een voorschot van ten minste 5 procent moet worden betaald wanneer de aanbesteder een administratieve overheid is en de opdrachtnemer een KMO (<250 personen). Dit wordt verhoogd tot 10 en 20 procent voor respectievelijk kleine ondernemingen (<50 personen) en micro-ondernemingen (<10 personen).

Daarnaast worden aanbesteders verplicht in bepaalde procedures om een biedvergoeding toe te kennen aan inschrijvers wanneer intellectuele of creatieve inspanningen nodig zijn om een offerte te kunnen indienen.

Daarenboven worden wijzigingen aangebracht om de aanbesteder in sommige gevallen te verplichten om onmiddellijk na de opening van de offertes de individuele plaats in het voorlopig klassement mee te delen aan de inschrijvers. Een snellere transparantie kan het voor de ondernemers makkelijker maken om hun planning op te maken.

Tot slot wordt de toepassing van het ‘only once principe’ in het kader van prijsvragen bevestigd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat de toegang van KMO’s betreft