13 okt 2023 16:54

Betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector en organisatie van de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed tot uitvoering van de Europese verordening over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en tot wijziging van diverse bepalingen houdende de organisatie en de bevoegdheden van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Het voorontwerp heeft vooreerst tot doel uitvoering te geven aan Verordening (EU) 2022/1925 over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector. Sommige grote onlineplatformen fungeren als “poortwachters” op de digitale markten. De wetgeving inzake digitale markten heeft tot doel te waarborgen dat deze platformen zich online op een eerlijke manier gedragen. De Europese Commissie zal als enige verantwoordelijk zijn voor de toepassing van deze verordening. Ze zal echter een beroep doen op onder andere de nationale mededingingsautoriteiten om haar bij te staan in haar taken.

Hoewel de verordening in principe rechtstreeks toepasbaar is in alle lidstaten van de Europese Unie vereisen sommige bepalingen wel degelijk een uitvoering in nationaal recht met het oog op de rechtszekerheid. Er wordt voorgesteld om de nieuwe bevoegdheden van de Belgische Mededingingsautoriteit, uit hoofde van de voormelde Verordening (EU) 2022/1925, op te nemen in haar organieke wet.

Ten tweede beoogt dit voorontwerp de efficiëntie van de procedures van de Belgische Mededingingsautoriteit te verbeteren, op basis van de door haar opgedane ervaring.

Ten derde wordt via dit voorontwerp een vijfde lid geïntroduceerd in het directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit, met name de directeur planning en budget.

Tot slot voorziet het voorontwerp om de ziekenhuissector uit te sluiten van voorafgaand toezicht op concentraties door de Belgische Mededingingsautoriteit, met het oog op een administratieve vereenvoudiging van de implementatie van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuisinstellingen die door de overheid worden geïnitieerd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2022/1925 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2022 over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2019/1937 en (EU) 2020/1828, en tot wijziging van diverse bepalingen houdende de organisatie en de bevoegdheden van de Belgische Mededingingsautoriteit