18 mrt 2005 16:00

Bevoegdheden hulpagenten uitgebreid

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de
hulpagenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder ze hun
opdrachten vervullen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de hulpagenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder ze hun opdrachten vervullen.

Met dit voorontwerp verkrijgen de hulpagenten de volheid van bevoegdheid inzake verkeersinbreuken. Daar waar de hulpagent vroeger bv. een beroep moest doen op een politie-ambtenaar voor de afhandeling van verkeersongevallen, zal de hulpagent dit voortaan zelf kunnen afhandelen. Daarnaast voorziet het voorontwerp dat de hulpagenten bijstand kunnen verlenen aan de inspecteurs van politie, in geval van hun reguliere politie-opdrachten. Een voorbeeld: de politieambtenaren kunnen in het kader van de handhaving van de openbare orde de hulp van een hulpagent inroepen, wanneer ze personen die door de politieambtenaren bestuurlijk zijn aangehouden naar het commissariaat overbrengen. De bijstand die de hulpagenten leveren gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de politie-ambtenaar, die om hun bijstand verzoekt. Het voorontwerp regelt ook de territoriale bevoegdheid van de hulpagenten. Net als politie-ambtenaren van de lokale politie hebben de hulpagenten een bevoegdheid op het grondgebied van heel het land, maar in principe zullen ze enkel opereren op het grondgebied van de politiezone. De regeling zal toelaten de hulpagenten ook in te zetten bij interzonale verkeersacties. De uitbreiding van de bevoegdheden van de hulpagenten doet echter op geen enkele wijze afbreuk aan het basisonderscheid, gemaakt door de wet, tussen de politieambtenaren, aan wie een algemene politiebevoegdheid is toegekend, en de hulpagenten van politie, aan wie enkel een beperkte bevoegdheid is toegewezen. De hulpagenten zullen dus ook niet gewapend zijn. Met dit voorontwerp schept de Minister van Binnenlandse Zaken in de eerste plaats duidelijkheid over de rol en de bevoegdheden van de hulpagenten. Verder komt hij tegemoet aan het beleid van de Regering, dat erop gericht is de operationele inzetbaarheid van de politiediensten te verhogen. Dankzij de uitbreiding van de bevoegdheden van de hulpagenten kunnen de politie-ambtenaren zich in de toekomst meer toespitsen op de uitoefening van de daadwerkelijke politieopdrachten.