09 dec 2011 17:50

Bevoegdheden regeringsleden

Verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden

Verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden

De ministerraad heeft de bevoegdheden van de regeringsleden vastgelegd. Het basisprincipe houdt in dat elk regeringslid bevoegd is voor de materies die ressorteren onder de diensten waarover hij of zij het gezag heeft. 

Eerste minister Elio Di Rupo 

 • hoofdbevoegdheid:
  Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister
 • bevoegdheden staatssecretarissen:
  • strijd tegen de sociale en fiscale fraude
  • staatshervorming 

Vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere 

 • hoofdbevoegdheden:
  • Federale Overheidsdienst Financiën
  • Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
 • bijkomende bevoegdheden:
  • Nationale Loterij
  • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij: voogdij over de dochtermaatschappijen te organiseren
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Economie en de minister van Buitenlandse Zaken: Nationale Delcrederedienst
 • Gezamenlijke bevoegdheid met minister van Binnenlandse Zaken: NV ASTRID
 • Gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie en Consumenten: Financial Services and Markets Authority (FMSA)
 • Bevoegdheden staatssecretarissen:
  • Modernisering van de Openbare Diensten
  • Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie
  • Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
  • Financieel beheer van de terreinen en gebouwen van de federale staat (Regie der gebouwen) 

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken Didier Reynders

 • Buitenlandse zaken:
  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Conflictpreventie
  • Wereldhandelsorganisatie
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Financiën en de minister van Economie: Nationale Delcrederedienst 

Vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte

 • Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (met uitzondering van de algemene directies KMO-beleid en Energie)
  Consumenten Telecommunicatie, met inbegrip van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
 • Informatiemaatschappij (onderdeel van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie)
 • Verzekeringen en financiële producten en diensten
 • Prijzenbeleid, waaronder het Prijzenobservatorium
 • Marien milieu en maritieme mobiliteit
 • Gezamenlijke voogdij met de mininster van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken: Nationale Delcrederedienst
 • Gezamenlijke bevoegdheid met de Minister van Financiën: Financial Services and Markets Authority (FMSA)

Vice-eersteminister en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne

 • hoofdbevoegdheid:
  • Pensioenen (met uitzondering van de pensioenen van zelfstandigen - protocol met de minister van Zelfstandigen voor de uitvoering van gemengde pensioenen)
 • bijkomende bevoegdheden:
  voogdij over:
  • Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  • Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Sociale Zaken:
  • Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ) 
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Sociale Zaken en de minister van Werk: 
  • Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)

Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet 

 • hoofdbevoegdheden:
  • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (met uitzondering van de Directie-generaal Vreemdelingenzaken)
  • Gelijke Kansen: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, verantwoordelijkheid voor het Impulsfonds Migrantenbeleid, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, de Interculturele dialoog
 • bijkomende bevoegdheden:
  • opvolging van de Schengen-akkoorden (gezamenlijk met de minister van Justitie, in functie van de respectieve bevoegdheden, voorzitterschap met een beurtrol tussen de twee ministers)
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Pensioenen, de minister van Sociale Zaken en de minister van Werk:
  • Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
 • Bevoegdheden staatssecretaris:
  • Energie: algemene directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
  • Leefmilieu: Directie-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
   Voedselketen en Leefmilieu (met inbegrip van het Protocol van Kyoto), met uitzondering van het mariene milieu
  • Mobiliteit: Federale Overheidsdienst Mobiliteit, met uitzondering van maritieme mobiliteit
  • Belgocontrol

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen Laurette Onkelinx

 • hoofdbevoegdheden:
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (met uitzondering van de Directie-generaal Zelfstandigen)
  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (met uitzondering van de Directie-generaal Leefmilieu)
  • Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen: protocol met de minister van Landbouw 
 • bijkomende bevoegdheden:
  voogdij over:
  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ)
  • Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
  • Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
  • Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ)
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Pensioenen: 
  • Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ)
 • Gezamenljike voogdij met de minister van Werk: 
  • Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Pensioenen, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Werk:
  • Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
 • Voogdij over het samenwerkingsakkoord Beliris
 • Federale culturele instellingen
 • Bevoegdheden staatssecretaris:
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Directie-generaal Personen met een handicap
  • Gezinsbeleid, waaronder de kinderbijslag
  • Beroepsrisico’s
 • Voogdij over:
 • Fonds voor beroepsziekten (FBZ)
 • Fonds voor arbeidsongevallen (FAO)
 • Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)
 • Dienst voor uitkeringen van het RIZIV (protocol te sluiten met de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico’s)

Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle 

 • Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie(Directie-generaal KMO-beleid)
 • Landbouw (Europese coördinatie)
 • Voedselveiligheid:
  • Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen, door een beroep te doen op de Directiegeneraal 4 - Voeding, Dier en Plant voor wat betreft het Agentschap – protocol met de Minister van Volksgezondheid - CODA 
  • Sociaal statuut der zelfstandigen (ook de pensioenen van de zelfstandigen - protocol met de minister van Pensioenen voor de uitvoering van de gemengde pensioenen): Directie-generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Voogdij over: 
  • Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
  • Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Minister van Landsverdediging Pieter De Crem

 • hoofdbevoegdheid: Ministerie van Landsverdediging
 • bijkomende bevoegdheid: oorlogsslachtoffers

Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Paul Magnette

 • hoofdbevoegdheden:
  • Overheidsbedrijven: Belgacom, NMBS-Groep, Bpost
  • Wetenschapsbeleid: Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
 • bijkomende bevoegdheid:
  • Grote Steden: Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie  en Armoedebestrijding (Grootstedenbeleid)

Minister van Justitie Annemie Turtelboom 

 • hoofdbevoegdheid:
  • Federale Overheidsdienst Justitie (sociaal strafrecht en vennootschapsrecht zijn een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Justitie) 
 • bijkomende bevoegdheid:
  • opvolging van de Schengen-akkoorden (gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Binnenlandse Zaken,  in functie van de respectieve bevoegdheden, voorzitterschap met een beurtrol tussen de twee ministers)
 • bevoegdheden staatssecretaris:
  • Migratie- en Asielbeleid: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Directie-generaal Vreemdelingenzaken)
  • Maatschappelijke Integratie: Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
  • Sociale Economie en Armoedebestrijding (met uitzondering van het Grootstedenbeleid)
 • voogdij over:
  • Dienst vreemdelingenzaken 
  • Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
  • Raad voor vreemdelingenbetwistingen
  • Fedasil

Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel

 • Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole
 • Administratieve vereenvoudiging: Dienst voor de administratieve vereenvoudiging

Minister van Werk Monica De Coninck

 • hoofdbevoegdheid
  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • bijkomende bevoegdheden:
  voogdij over: 
  • Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) 
  • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
  • Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HWU)
 • gezamenlijke voogdij met de minister van Sociale Zaken: 
  • Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
 • gezamenlijke voogdij met de minister van Pensioenen, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Sociale Zaken: 
  • Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)

Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, Melchior Wathelet 

 • Energie: Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 
 • Leefmilieu: Directie-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (met inbegrip van het Protocol van Kyoto), met uitzondering van het mariene milieu
 • Mobiliteit: Federale Overheidsdienst Mobiliteit, met uitzondering van maritieme mobiliteit 
 • Belgocontrol
 • staatshervorming

Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Philippe Courard

 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Directie-generaal Personen met een handicap
 • Gezinsbeleid, waaronder de kinderbijslag
 • beroepsrisico's
 • Voogdij over:
  • Fonds voor beroepsziekten (FBZ)
  • Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 
  • Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)
  • Dienst voor uitkeringen van het RIZIV (protocol te sluiten met de minister van Sociale Zaken)

Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Servais Verherstraeten

 • Staatshervorming
 • Financieel beheer van de terreinen en gebouwen van de federale staat (Regie der gebouwen)

Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie Maggie De Block

 • Migratie- en asielbeleid: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Directie-generaal Vreemdelingenzaken)
 • Maatschappelijke Integratie: Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
 • Sociale Economie en Armoedebestrijding (met uitzondering van het Grootstedenbeleid) 
 • Voogdij over:
  • Dienst vreemdelingenzaken
  • Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
  • Raad voor vreemdelingenbetwistingen
  • Fedasil

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert

 • Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie
 • Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
 • Modernisering van de Openbare Diensten

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, John Crombez

 • Gezag over de Sociale Inlichting- en opsporingsdienst
 • Algemene Administratie Fraudebestrijding van de Federale Overheidsdienst Financiën
 • Voorzitterschap van het Ministerieel Comité en van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude