08 jul 2022 16:55

Bevoegdheidsverdeling inzake elektriciteitsopslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een nota goed over de bevoegdheidsverdeling inzake opslag.

Op 22 juni 2022 werd overlegd over de interpretatie van de bevoegdheidsverdeling inzake opslag tussen de beleidscellen Energie van de gewesten en de federale regering.

Op dit overleg werd overeengekomen om een spanningscriterium (volt) te gebruiken om de grens tussen grote en kleine opslag te bepalen in plaats van een capaciteitscriterium (watt): 

  • indien de opslaginstallatie is aangesloten op het distributienet (op een spanning kleiner of gelijk aan 70kV) wordt de installatie als “niet groot” beschouwd en valt deze onder de gewestbevoegdheid 
  • indien de opslaginstallatie is aangesloten op het transmissienet (op een spanning groter dan 70kV) wordt deze beschouwd als grote opslag valt deze onder de federale bevoegdheid

Deze interpretatie van de bevoegdheidsverdeling inzake opslag heeft geen enkele impact op de vergunningsplicht vanaf 25MW voor productiefaciliteiten (koninklijk besluit van 11 oktober 2000).

De nodige wijzigingen van de elektriciteitswet worden aan de ministerraad voorgelegd vóór het zomerreces. De nodige wijzigingen van de uitvoeringsbesluiten die moeten volgen uit de wetswijziging zullen op de ministerraad worden gebracht na het zomerreces. De gewesten zullen betrokken worden in de voorbereidingen.

De ministerraad belast de minister van Energie met het ter goedkeuring voorleggen van deze nota aan het Overlegcomité op 13 juli 2022.

Op deze manier wordt aan het overlegcomité een consensuele oplossing voorgelegd voor het door de Vlaamse regering vastgestelde bevoegdheidsconflict met betrekking tot de federale vergunningsverplichting voor opslagfaciliteiten en de aangekondigde beroepsprocedures tegen de betrokken wet en het koninklijke besluit die deze verplichting invoerden.