20 jul 2018 15:20

Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed rond het capaciteitsvergoedingsmechanisme. 

Met de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM, Capacity Remuneration Mechanisme) vormt dit voorontwerp een belangrijke hervorming in de werking van de elektriciteitsmarkt. Deze hervorming beoogt drie doelstellingen: de bevoorradingszekerheid waarborgen, de energietransitie verzekeren op lange termijn en de kernuitstap mogelijk maken tegen de laagste kost voor de verbruiker.

Een recente studie van de netbeheerder Elia toont aan dat ongeveer 3,6 GW aan nieuwe capaciteit nodig zal zijn om de bevoorradingszekerheid te garanderen vanaf 2025. Om in deze behoefte te voorzien, en investeringen in de energiesector te stimuleren, stelde de minister van Energie de invoering van een CRM voor.

Het capaciteitsvergoedingsmechanisme bestaat in de organisatie van twee veilingen, één vier jaar voor elk leverjaar en één voorafgaand aan elk leverjaar om zo over de benodigde capaciteit - op basis van het volume berekend door Elia - te beschikken om de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren.

De netbeheerder stelt twee rapporten op: een eerste verslag dat de berekeningen bevat van de noodzakelijke capaciteitsvolumes, een tweede verslag bevat een voorstel van parameters, noodzakelijk voor de veiling, met name de vraagcurve en de prijslimiet alsook de referentieprijs, de uitoefenprijs en de reductiefactoren. De reductiefactoren worden vastgesteld voor elke technologie en houden rekening met de bijdrage ervan aan de bevoorradingszekerheid.

Na afloop van de veiling ondertekenen de geselecteerde capaciteitsleveranciers een contract dat hun de betaling toekent van een premie, die het resultaat is van de veiling. Tijdens de periode van capaciteitslevering worden deze premies maandelijks betaald aan de geselecteerde capaciteitsleveranciers. In ruil hiervoor moet de geselecteerde capaciteit beschikbaar zijn en dienen de capaciteitsleveranciers het positieve verschil tussen de marktreferentieprijs en de voorafgaandelijk vastgestelde uitoefenprijs (strike price) terugbetalen voor de capaciteit waarvoor ze geselecteerd zijn.

Als de volledige implementatie van het CRM te lang duurt, kan de minister een beroep doen op een specifieke veilingprocedure, op basis van dezelfde principes als het CRM. Deze procedure kan vóór of na de introductie van het CRM plaatsvinden.

De controle op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme wordt toevertrouwd aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Het voorontwerp van wet wordt voorgelegd aan het advies van de Europese Commissie.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt houdende de implementatie van een capaciteitsvergoedingsmechanisme teneinde de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie te verzekeren