18 nov 2013 15:12

Bevordering van tewerkstelling in de non-profit sector

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Conick een ontwerp van koninklijk besluit goed met maatregelen om de tewerstelling in de non-profit sector te bevorderen.

De vermindering van werkgeversbijdragen voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de non-profit sector wordt verhoogd tot 395,45 euro vanaf 1 januari 2014. De vermindering wordt daarboven verhoogd met 3,38 euro per werknemer en per trimester voor het fonds sociale maribel voor de gezondheidsinrichtingen en - diensten en met 1,68 euro per werknemer en per trimester voor het fonds sociale maribel van de overheidssector. De opbrengsten van de bijdragevermindering, die doorgestort worden aan de sectorale fondsen sociale maribel, worden berekend aan een forfait van 391,87 euro per werknemer, wat een verhoging met 7,62 euro is. Voor het fonds sociale maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten wordt dat forfait verhoogd met 3,38 euro en voor het fonds sociale maribel van de overheidssector met 1,68 euro voor de aanwerving van verplegend personeel in ziekenhuizen. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.