06 jul 2012 18:09

Bezoldiging van personeelsleden en mandatarissen van overheidsbedrijven

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de betaling van personeelsleden en mandatarissen van overheidsbedrijven enkel aan een natuurlijke persoon toelaat. Uitbetalingen aan vennootschappen worden verboden.

De maatregel die in het regeerakkoord staat, moet vermijden dat een personeelslid of mandataris van een instelling van openbaar nut of een autonoom overheidsbedrijf, en de rechtpersoon waarop de federale staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, via een vennootschap wordt betaald.

Onder bezoldiging verstaan we wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en alle gelijkaardige beloningen en voordelen. De ministerraad zorgt er aldus voor dat de wijze van uitbetaling van bezoldigingen niet gebruikt wordt om de personenbelastingen, die op deze bezoldigingen wordt geheven, te ontwijken.  

*Voorontwerp van wet betreffende de bezoldiging van de personeelsleden en van de mandatarissen van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven en rechtspersonen waarop de Federale Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent als natuurlijke persoon.