03 jun 2022 17:01

Bijdrage aan Europees onderzoek rond moleculaire biologie

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, de meerjarenplannen goed van het Europees laboratorium voor moleculaire biologie en de Europese conferentie voor moleculaire biologie, en gaat akkoord met de Belgische bijdrage aan deze organisaties.

Het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) is een intergouvernementele organisatie die is opgericht als toonaangevend Europees onderzoekscentrum op het gebied van de moleculaire biologie. Het EMBL heeft een centrale rol gespeeld bij het opzetten van een covid-19-dataplatform in Europa.

De European Molecular Biology Conference (EMBC) is een intergouvernementele organisatie die is opgericht om de Europese samenwerking op het gebied van de moleculaire biologie te versterken, onder meer door opleidingen, cursussen en onderzoekbeurzen.

De deelname aan deze twee intergouvernementele organisaties impliceert de betaling van een jaarlijkse bijdrage die wordt betaald door de FOD Wetenschapsbeleid en die de kosten dekt voor de uitvoering van het meerjarenprogramma van deze organisaties.

De ministerraad verleent zijn goedkeuring aan het meerjarenplan van de twee intergouvernementele organisaties EMBL en EMBC en, voor het jaar 2022, aan de toewijzing van de extra kredieten die nodig zijn om te voldoen aan onze internationale verplichtingen.