23 mrt 2012 17:04

Bijdrage van ondernemingen voor het statuut van zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de jaarlijkse bijdrage van ondernemingen voor het statuut van zelfstandigen*.

Het bedrag dat de ondernemingen moeten betalen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen wijzigt sinds 2004 in functie van het balanstotaal van de onderneming. Sinds 2005 bedraagt de bijdrage 347,5 euro voor kleine ondernemingen en 852,5 euro voor de overige.

Om kleine ondernemingen niet te benadelen werd het grensbedrag van de balans om kleine en overige ondernemingen te onderscheiden sinds 2008 en retroctief tot 2005 geïndexeerd. De drempel werd aldus verhoogd van 532.022,59 euro voor 2008 naar 604.112,25 euro in 2011.
Dezelfde principes worden voor 2012 toegepast: de nieuwe geïndexeerde drempel bedraagt 627.377,34 euro. 

De bijdrage van de vennootschappen met een balanstotaal hoger dan 627 377,34 euro wordt opgetrokken van 852,50 euro tot 868 euro. 

* tot wijziging van het kb van 15 maart 1993 ter uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.