15 jul 2022 19:09

Bijdrageberekening voor beginnende zelfstandige artiesten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet goed dat de regeling voor primostarters uitbreidt.

Deze laatsten zouden dus gedurende de eerste acht opeenvolgende kwartalen als zelfstandige in hoofdberoep verminderde sociale bijdragen kunnen betalen. De inwerkingtreding is gepland voor 1 oktober 2022.

Onder primostarters verstaan we startende zelfstandigen in hoofdberoep die tijdens de twintig kalenderkwartalen vóór aanvang of herneming van de zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik onderworpen waren als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen betreffende de bijdrageberekening voor startende zelfstandige artiesten