16 aug 2023 16:56

Bijkomende bijdrage van België aan de Loan Account van de Poverty Reduction and Growth Trust

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de opening van een kredietlijn door de Nationale Bank van België (NBB) ten voordele van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) door middel van een bijkomende bijdrage aan de Loan Account van de Poverty Reduction and Growth Trust.

Tijdens de COVID-19-crisis hadden veel lage-inkomenslanden nood aan extra financiering. Het IMF heeft deze landen bijgestaan door snelle financiële assistentie te verlenen via de Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), het concessionele financieringsinstrument van het IMF. Via deze Trust kan het IMF concessionele financiële steun verlenen en aldus beter tegemoet komen aan de behoeften van lage-inkomenslanden. Als gevolg van de toegenomen vraag van deze landen naar PRGT-gerelateerde financiering, is er een tekort aan middelen in deze Trust ontstaan.

Het IMF heeft meerdere kapitaalkrachtige lidstaten, waaronder België, gevraagd om een bijkomende bijdrage te leveren aan de Loan Account van de PRGT. De ministerraad gaat dus akkoord met de opening van een kredietlijn door de NBB ten voordele van het IMF voor een bijkomende bijdrage van 250 miljoen STR (speciale trekkingsrechten).

Het toestaan van een nieuwe lening aan de Loan Account van de PRGT LA via de NBB, bevestigt de steun van België aan het instrument, dat in het leven werd geroepen om de wereldwijde armoede te verminderen en de groei in lage-inkomenslanden te bevorderen. Verder verleent ons land op deze manier ook financiële steun aan lage-inkomenslanden die te lijden gehad hebben, of nog steeds lijden onder de COVID-19-pandemie. Tot slot kadert een nieuwe bijdrage ook in het kanaliseren van STR na de algemene allocatie ervan.