08 sep 2023 17:24

Bijkomende flexibiliteit voor een toekomstgericht elektriciteitssysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed over de uitwisseling van energie op de elektriciteitsmarkt.

Door de transitie naar meer hernieuwbare energie en de toenemende elektrificatie heeft het elektriciteitssysteem nood aan meer flexibiliteit om het evenwicht tussen vraag en aanbod te garanderen.

Het voorontwerp beoogt bij te dragen aan een flexibel en toekomstgericht elektriciteitssysteem en wil meer mogelijkheden creëren voor eindafnemers om hieraan deel te nemen. Enerzijds verruimt het het bestaande mechanisme van de energieoverdracht en anderzijds ondersteunt het de mogelijkheden tot uitwisseling van elektriciteit tussen marktspelers op vereenvoudigde wijze.

Het voorontwerp wordt na de bespreking op het Overlegcomité ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.