30 jan 2013 10:29

Bijkomende kinderbijslag voor een aantal functies van zes maanden of langer in het buitenland

De ministerraad vult op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert de lijst aan van functies van zes maanden of langer in het buitenland waarvoor een bijkomende kinderbijslag wordt toegekend.

Twee categorieën van personeelsleden van de federale openbare diensten worden toegevoegd aan de functies waarvoor een bijkomende kinderbijslag wordt toegekend. De bijkomende kinderbijslag bestaat uit twee maal het bedrag van de bijslag. 

Hebben recht op de bijslag:

  • de personeelsleden van de administratie der Douane en Accijnzen die de functie van douaneattaché in het buitenland uitoefenen
  • de personeelsleden van de administratie der Douane en Accijnzen die de functie van verbindingsofficier bij de Europese Politiedienst uitoefenen

De functies zijn gelijkgesteld met de functies van attachés van de buitendiensten van de FOD Buitenlandse Zaken.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2008 voor de douaneattachés en 1 februari 2007 voor de verbindingsofficieren (datum van indiensttreding).

kb tot wijziging van art. 3, §2 van het kb van 26 maart 1965 inzake de gezinsbijslag toegekend aan bepaalde categorieën van het personeel vergund door de staat en aan de personeelsleden van het operationeel, administratief en logistiek kader van de lokale politie