17 jul 2009 11:53

Bijmenging met biobrandstoffen

Uitvoering van de wet die de bijmenging van brandstoffen met biobrandstoffen verplicht maakt - tweede lezing

Uitvoering van de wet die de bijmenging van brandstoffen met biobrandstoffen verplicht maakt - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de uitvoering regelt van de wet die de  bijmenging van brandstoffen met biobrandstoffen verplicht maakt. Op 8 mei 2009 (tweede lezing 29 mei 2009) had de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat aardoliemaatschappijen verplicht om 4% biobrandstoffen bij te mengen in benzine en diesel. 

Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette legt nu de praktische uitvoering van die wet vast. De aardoliemaatschappijen moeten elke drie maanden gegevens overmaken aan de algemene directie Energie, zodat die de uitvoering van de wet kan opvolgen. Die opvolging bestaat voornamelijk uit de controle van de boekhoudingen en van de duurzaamheidscriteria waaraan de biobrandstoffen moeten voldoen. Maatschappijen die hun verplichtingen niet naleven, kunnen verplicht worden een administratieve boete te betalen.