30 jan 2024 10:44

BIJNA 21.000 SPOOKBEDRIJVEN EN -VERENIGINGEN UIT DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN GESCHRAPT

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën schrapt bijna 21.000 spook- of slapende entiteiten  uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)  wegens  het niet naleven van hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), Dit initiatief heeft als doel slapende of spookentiteiten te identificeren en diegenen die hun verplichtingen niet op tijd zijn nagekomen, aan te zetten om dat vooralsnog te doen.

Aantal en redenen voor schrapping

Er zijn 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen geschrapt omdat ze  hun uiteindelijke begunstigden niet registreerden of omdat ze  gedurende zeven jaar geen publicaties deden  in het Belgisch Staatsblad. De schrapping dient om hen aan te moedigen te voldoen aan de antiwitwaswetten en om inactieve entiteiten te identificeren. Deze schrappingen zijn zichtbaar voor alle overheidsdiensten of burgers die de KBO raadplegen via haar website. Binnenkort zullen in een tweede fase nog meer dan 8.000 andere entiteiten worden geschrapt.

De automatische schrapping van vennootschappen en verenigingen gebeurt bij:

  • Het niet  verstrekken van informatie aan het UBO-register en publicatie in het Belgisch Staatsblad gedurende de afgelopen zeven jaar.
  • Het niet nakomen van de verplichting om informatie te verstrekken aan het UBO-register binnen 60 dagen na het opleggen van een administratieve boete.
  • Het niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijks bijwerken.

93,69% van de in België geïdentificeerde juridische entiteiten registreerde zich wel in het UBO-register. Dit cijfer weerspiegelt dat er bij de economische actoren wel degelijk een draagvlak is om bij te dragen aan een verhoogde transparantie en financiële veiligheid.

De Thesaurie van de FOD Financiën neemt een proactieve aanpak aan door sinds 2020 papieren en elektronische herinneringen te sturen naar de niet-conforme entiteiten. Deze initiatieven hebben tot doel een correcte registratie van uiteindelijk begunstigden te waarborgen en bij te dragen aan de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. Hiermee bevestigt de Thesaurie haar betrokkenheid bij de implementatie van een effectief systeem voor de bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme.
Alexandre De Geest, administrateur-generaal van de Thesaurie, benadrukt het belang van deze maatregel

Impact op geschrapte entiteiten

De schrappingen, hoewel louter administratief, zijn niet zonder gevolgen. De betrokken entiteiten kunnen blijven bestaan, maar hun operaties en relaties met derden, met name banken, kunnen beperkt of zelfs volledig onderbroken worden.