30 jan 2004 01:00

Bijzonder Solidariteitsfonds voor chronisch zieke kinderen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed, waardoor de leeftijdsgrens van chronisch zieke kinderen die aanspraak kunnen maken op de tussenkomst van het Bijzonder Solidariteitsfonds voor supplementaire kosten wordt opgetrokken.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed, waardoor de leeftijdsgrens van chronisch zieke kinderen die aanspraak kunnen maken op de tussenkomst van het Bijzonder Solidariteitsfonds voor supplementaire kosten wordt opgetrokken.

Vroeger was deze leeftijdsgrens 16 jaar. Nu wordt zij opgetrokken tot en met 18 jaar. Sedert 1 januari 2004 werden de bijzondere maatregelen ter bescherming van kinderen tegen ziektekosten uitgebreid tot de chronisch zieke kinderen jonger dan 19 jaar, voor wat betreft de "maximumfactuur". Ook de tussenkomsten van het Bijzonder Solidariteitsfonds dienden te worden uitgebreid tot dezelfde leeftijdsgroep. Ter herinnering: de maximumfactuur is een bijkomende beschermingsmaatregel, die werd opgenomen in de verplichte ziekteverzekering om gezinnen die als gevolg van ziekte financiële moeilijkheden ondervinden te beschermen, dit vanaf het ogenblik dat zij daadwerkelijk een bepaald bedrag aan persoonlijke aandelen hebben betaald. Het Bijzonder Solidariteitsfonds, van zijn kant, komt tussenbeide in de kosten voor uitzonderlijke gezondheidszorgen, die door de ziekteverzekering niet worden terugbetaald en die de financiële mogelijkheden van de betrokkenen te buiten gaan. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25, § 3, 5de lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.