01 jun 2011 17:58

Biobrandstoffen

Milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen - tweede lezing

Milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen - tweede lezing

Op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen.  

Het ontwerp voert een mechanisme in om de uitstoot van broeikasgassen te monitoren en te verminderen. Het zet richtlijn 2009/28/EG en richtlijn 2009/30/EG om (*).   

De biobrandstoffen, die de doelstellingen inzake hernieuwbare energie in de transportsector moeten waarmaken, moeten voldoen aan de volgende milieuduurzaamheidscriteria:

  • de vermindering van de CO2-intensiteit in twee fasen (-35% bij de goedkeuring en -60% vanaf 1 januari 2018)
  • het verbod om biobrandstoffen te produceren uit biomassa die geproduceerd wordt in ecosystemen met een grote biodiversiteit
  • het verbod om biobrandstoffen te produceren uit biomassa die geproduceerd wordt op koolstofrijke gronden
  • het verbod om biobrandstoffen te produceren uit biomassa die geproduceerd wordt in veengebieden
  • de biomassa moet geproduceerd worden met respect voor goede landbouw- en milieuvoorwaarden zoals bedoeld in de randvoorwaarden van het GLB

De economische operatoren moeten aantonen dat de geproduceerde biobrandstoffen voldoen aan de milieucriteria op basis van documenten en  certificatieschema's. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.

(*) van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009.