31 mrt 2006 12:00

Blindengeleidehonden

Toegang van assitentiehonden tot openbare plaatsen

Toegang van assitentiehonden tot openbare plaatsen

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat assistentiehonden toalating geeft om openbare plaatsen te betreden. Mevrouw Gisèle Mandaila-Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, stelden het voorontwerp voor. Het voorontwerp schrijft de vrije toegang van assistentiehonden tot openbare plaatsen voor, vemeldt de uitzonderingen en voorziet in strafrechtelijke sancties wanneer de weigering van toegang niet gerechtvaardigd is. Heel wat personen met een handicap maken gebruik van assistentiehonden om zich te verplaatsen, meer veiligheid te hebben of verschillende dagelijkse handelingen te verrichten. Dankzij een grotere mobiliteit en autonomie kunnen ze zich makkelijker in de samenleving inschakelen. Het voorontwerp van wet gaat gepaard met een ontwerp van samenwerkingsakkoord dat de praktische omstandigheden regelt waarin het principe van toegang voor assistentiehonden moet worden toegepast. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord legt de grote lijnen vast voor een gemeenschappelijke procedure in de gewesten en de gemeenschappen die: - de opleidingscentra voor assistentiehonden erkent, - de voorwaarden voor de erkenning van assistentiehonden bepaalt, - een attestdocument opmaakt voor de personen die gebruik maken van een assistentiehond, - in een gemeenschappelijk logo voorziet dat wordt aangebracht in de gebouwen of delen van gebouwen waar assistentiehonden niet zijn toegestaan. Een aantal ministers die lid zijn van de interministeriële conferentie, Welzijn, sport en gezin keurden het ontwerp al formeel goed, maar wensten dat het aan de Ministerraad werd voorgelegd. De representatieve verenigingen voor personen met een handicap en de organisaties die instaan voor de opleiding van honden hebben al over de teksten beraadslaagd. Ze worden nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd.