19 jan 2007 11:03

Bodemsanering tankstations

Verlenging van de termijn voor aanvraag om tussenkomst uit het BOFAS-fonds - tweede lezing

Verlenging van de termijn voor aanvraag om tussenkomst uit het BOFAS-fonds - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen diende het voorstel tot wijziging in met de bedoeling een aantal tekortkomingen uit het bestaande samenwerkingsakkoord weg te werken. Het overlegcomité heeft op 17 januari 2007 het ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd. Er zijn een aantal vervuilde sites die voor 1 januari 1993 werden gesloten die nooit gesaneerd zouden raken omdat de eigenaars onvermogend zijn of overleden. Een hypotheek van de eigenaar die garandeert dat een site gedurende 15 jaar niet zal worden geëxploiteerd als tankstation, had vaak als resultaat dat men geen beroep kon doen op het fonds. Dankzij de wijziging van het samenwerkingsakkoord is dat probleem nu weggewerkt. De eigenaar dient geen hypotheek meer te stellen. De overheid die de vergunning verleent zal er voortaan op toezien dat er 15 jaar lang geen exploitatie meer mogelijk is na interventie van het bodemsaneringsfonds voor tankstations. In geval van verdere exploitatie stelt zich dat probleem niet. Het voorontwerp maakt ook de wijze van inning duidelijker. Die kan nu enkel nog gebeuren via tussenkomst van Fapetro. Verder kan men nieuwe dossiers indienen binnen een termijn van zes maand. Die vangt aan op datum van publicatie in het Belgisch staatsblad. De wijziging voorziet ook in een mandaat voor de minister in de Interregionale Bodemsanering Commissie, wat in het verleden over het hoofd werd gezien.