07 dec 2018 16:54

Bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet en een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten goed omtrent de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. De ontwerpen werden aangepast aan het advies van de Raad van State.

Vanuit een bezorgdheid voor de bescherming van het leefmilieu, hebben de drie gewesten geleidelijk aan een wettelijk kader ten uitvoer gebracht dat onder andere exploitanten of eigenaars van tankstations verplichtte de bodem te saneren bij vervuiling. Om deze procedure te begeleiden werd er een bodemsaneringsfonds voor tankstations opgericht via een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten en de federale staat. Zoals bepaald in dat akkoord heeft de Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC) de vzw BOFAS het fonds sinds 2004 beheert, erkend en controleert deze Commissie het fonds.

Het voorontwerp beoogt enerzijds instemming te geven aan het ontwerp van samenwerkingsakkoord omtrent de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden, en anderzijds daartoe tevens een wijziging van artikel 1 van de wet van 23 januari 1989 van de Grondwet bedoelde belastingbevoegdheid.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord voorziet enerzijds in de continuïteit van de bestaande samenwerkingsakkoorden I (2002) & II (2007) van BOFAS, en anderzijds in een nieuw samenwerkingsakkoord betreffende de erkenning van een Fonds om de bodemsanering van door gasolietanks verontreinigde gronden te financieren. De inhoud van het ontwerp van samenwerkingsakkoord is conform de inhoud van het federaal onderhandelingsmandaat dat door de ministerraad van 27 januari 2017 werd goedgekeurd.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van **/**/2013 tussen de federale staat, het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden

Ontwerp van samenwerkingsakkoord van **/**/2017 tussen de federale staat, het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden