27 apr 2007 17:00

Botswana

Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Botswana

Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Botswana

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ging de ministerraad akkoord met een voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Botswana. De overeenkomst, die erop gericht is de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken, bevat onder meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet eveneens in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage, alsook in een sociale en milieuclausule.