27 apr 2007 17:00

Brandpreventie

Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe industriegebouwen moeten voldoen

Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe industriegebouwen moeten voldoen

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael goed met de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. (wijziging koninklijk besluit van 7 juli 1994) Het ontwerp bepaalt de technische specificaties waaraan nieuwe industriegebouwen moeten voldoen. De tekst komt tegemoet aan de noden van de brandweerdiensten. Doordat de wetgeving op dit vlak ontbreekt, verschillen de eisen van gemeente tot gemeente. De architecten zijn ook voorstander van een federale wetgeving die overal van toepassing is. De normen kunnen al in de ontwerpfase worden toegepast, daar waar vroeger een vooroverleg met de brandweer diende te gebeuren.