18 okt 2019 17:11

Brexit: fiscale overgangsbepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat verschillende fiscale overgangsbepalingen invoert wat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie betreft.

Het voorontwerp voegt nieuwe overgangsbepalingen in in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992:

  • een overgangsperiode voor bepaalde voordelen in verband met verzekeringscontracten (aanvullend pensioen, langetermijnsparen, pensioensparen), die loopt over de oorspronkelijke looptijd van de contracten die op of vóór december 2019 zijn gesloten, zodat de betrokken belastingplichtigen nog steeds kunnen genieten van de Belgische fiscale voordelen verbonden aan dit type product
  • een overgangsperiode voor de samenwerkingsovereenkomsten gesloten met universiteiten en die de onderneming die een dergelijke overeenkomst heeft gesloten, het recht geven op een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen verschuldigd aan onderzoekers die zijn toegewezen aan onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's in uitvoering van een dergelijke overeenkomst
  • een overgangsbepaling voor de meerwaarden omtrent de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde private beleggingsvennootschapen die tot en met 31 december 2019 verwezenlijkt werden
  • een korte overgangsperiode tot en met 31 december 2019, zodat enkel verrichtingen en overbrengingen waarbij een Britse vennootschap betrokken is en die na 31 december 2019 werden bekend gemaakt, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad niet langer belastingneutraal zullen gebeuren
  • een overgangsperiode van vijf jaar voor de dividenden uitgekeerd door vastgoedbevaks en gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) waarvan de vastgoedportefeuille voor tenminste 60% bestaat uit onroerende goederen die uitsluitend of hoofdzakelijk aangewend worden of bestemd zijn voor aangepaste wooneenheden voor woonzorg of gezondheidszorg

Het voorontwerp voegt een overgangsbepaling in in de programmawet van 2 augustus 2002 omtrent de tonnagetax. Het wijzigt ook het voorontwerp de wet van 3 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.