23 dec 2020 18:37

Brexit: toegang tot de arbeidsmarkt voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toegang tot de arbeidsmarkt voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

Een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, werd aangenomen op 3 december 2020 door de plenaire vergadering van de Kamer. Het voorziet in de invoering van nieuwe verblijfsstatussen ten gunste van de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en dit vanaf 1 januari 2021, d.w.z. zodra de overgangsperiode voorbij is.

Gelet op het feit dat de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord zich in een specifieke verblijfssituatie zullen bevinden en dat het principe is dat de vreemdeling over een gecombineerde vergunning moet beschikken die zowel zijn recht tot verblijf als zijn toegang tot de arbeidsmarkt vermeldt, beoogt dit ontwerp van koninklijk besluit te voorzien in toegang tot de arbeidsmarkt voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord vanaf 1 januari 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, betreffende de Brexit