16 feb 2007 16:00

Broeikasgassen

Jaarlijkse retributie op de quota's toegekend aan de houders van een exploitanttegoedrekening in het nationale register voor broeikasgassen

Jaarlijkse retributie op de quota's toegekend aan de houders van een exploitanttegoedrekening in het nationale register voor broeikasgassen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de jaarlijkse retributie op de quota die gratis worden toegekend aan de houders van een exploittanttegoedrekening in het nationale register voor broeikasgassen. De programmawet van 27 december 2006 schrijft een jaarlijkse geïndexeerde retributie voor van 0,1 euro per gratis toegekend emissiequotum bij de titularissen van een exploitanttegoedrekening in het nationale register voor broeikasgassen. Het ontwerp dat minister van Leefmilieu Bruno Tobback voorstelde, regelt de indexering van de retributie op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen van januari 2007. Het brengt het criterium inzake de gratis toekenning aan de exploitanten in overeenstemming met het nationaal toewijzingsplan en vertrouwt de inning van de retributie toe aan de registeradministrateur. Het ontwerp bepaalt de modaliteiten van de inning van de retributie en legt in geval van vertraging de betaling van 1000 euro plus nalatigheidsintresten op. Het ontwerp voorziet in een procedure om een bezwaar in te dienen in geval van een materiële vergissing van de registeradministrateur of vergissing die te maken heeft met het gratis karakter van de toekenning. Het ontwerp voorziet ook in een procedure voor de herziening van de retributie, waartoe de registeradministrateur op ieder moment het initiatief kan nemen als hij vaststelt dat hij een vergissing begaan heeft of bij een ex-post correctie van het nationaal toewijzingsplan. De inkomsten van de retributie zullen jaarlijks ongeveer 6 miljoen euro bedragen.