16 dec 2011 12:30

Brugpensioen

Brugpensioen wordt stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Halftijds brugpensioen dooft uit

Brugpensioen wordt stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Halftijds brugpensioen dooft uit

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de leeftijdgrens van het brugpensioen optrekken en het halftijds brugpensioen laten uitdoven. De hervorming komt er naar aanleiding van het regeerakkoord en de begrotingsopmaak.

Het brugpensioen wordt grondig hervormd:

  • de naam brugpensioen wordt vervangen door stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
  • de minimumleeftijd wordt verhoogd naar 60 jaar en de anciëniteit naar 40 jaar voor nieuwe cao's vanaf 1 januari 2012
  • voor de verlenging van bestaande cao's zullen de nieuwe vereiste leeftijd en anciëniteit vanaf 2015 van kracht zijn (voor vrouwen komt er een aangepaste regeling)
  • in ondernemingen in moeilijkheden geldt de minimumleeftijd van 52 jaar (elke jaar komt bij die leeftijd zes maanden totdat de leeftijd in 2018 55 jaar is)
  • in ondernemingen in herstructurering geldt de minimumleeftijd van 55 jaar vanaf 1 januari 2013

De bestaande regels voor de gelijkstellingen blijven behouden in afwachting dat in een volgende fase de gelijkstellingen worden geharmoniseerd.

Nieuwe intredes in het halftijdse brugpensioen worden in de loop van 2012 onmogelijk. Het stelsel zal dus op termijn uitdoven.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*

  • koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact
  • koninklijk besluit tot opheffing van het kb van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen