20 jul 2006 17:00

BTW

Indienen van BTW-aangifte via elektronische weg

Indienen van BTW-aangifte via elektronische weg

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikelen 14 en 18 van het koninklijk besluit van 29 december 1992 wijzigt tot voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. Met dit ontwerp wil Minister van Financiën Didier Reynders de belastingplichtigen die periodieke aangiften moeten indienen en die over informatica beschikken geleidelijk verplichten om ze langs elektronische weg te doen. Het gaat om de belastingplichtigen die bedoeld zijn in art 53, § 1, eerste lid, 2° van het Wetboek-BTW. De invoering gebeurt geleidelijk op basis van de jaaromzet die de belastingplichtigen in 2005 realiseerden en van het feit of ze maandelijkse of driemaandelijkse periodieke aangiften indienen. Daarnaast kunnen ze ook het dagboek van ontvangsten op elektronische wijze houden. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.