04 feb 2022 17:54

Btw-vermindering op elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt het verlaagd btw-tarief van 6% toe te passen voor de levering van elektriciteit.

Het ontwerp beoogt een tijdelijke toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering van elektriciteit in het kader van het contract waarvoor, met het oog op de afsluiting ervan, door de afnemer-natuurlijke persoon geen ondernemingsnummer werd meegedeeld. Het gaat om de contracten die algemeen gesproken worden aangeduid als "residentiële" of "niet-professionele" contracten in het kader waarin de afnemer-natuurlijke persoon zich aandient als een afnemer die zijn elektriciteit in principe voor huishoudelijk verbruik aankoopt, in principe met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten. Deze dringende maatregel zal van toepassing zijn voor een periode van vier maanden, met ingang op 1 maart 2022. Het verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op alle componenten van de energiefactuur waarop btw wordt geheven.

Om technische en interne organisatorische redenen bij de betrokken operatoren zal deze btw-verlaging echter slechts concreet gelden voor de voorschotten die vanaf 1 april 2022 aan klanten gefactureerd of aangerekend zullen worden.

Daarnaast breidt dit ontwerp de maandelijkse teruggave uit aan belastingplichtigen van wie de economische activiteit bestaat uit de levering van elektriciteit die het voorwerp uitmaakt van de bovenbedoelde btw-tariefvermindering. Deze belastingplichtigen dragen algemeen genomen een voorbelasting tegen het btw-tarief van 21% zodat ze zich, door de verlaging van het btw-tarief voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers, regelmatig of systematisch in een btw-teruggavepositie zullen bevinden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde betreft voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten