01 jun 2012 17:37

Budgettaire behoedzaamheid: aanvragen voor vastleggingskredieten

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor:

  • een communicatieproject over de duurzame productie en consumptie in partnerschap tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de gewestelijke overheden bevoegd voor leefmilieu en de VRT
  • een toelage voor Axum vzw voor het salon ArtisanArt
  • een toelage voor de Zinneke parade in het kader van het grootstedenbeleid