28 sep 2018 17:51

Budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018.

Om de budgettaire dekking van deze missies te verzekeren is een provisioneel krediet op het programma van de algemene uitgaven voor het begrotingsjaar 2018 ingeschreven ter waarde van 7.575.000 euro in vastlegging en 6.304.000 euro in vereffening. Tot nu toe zou een bedrag van 2.709.642 euro in vastlegging en van 2.709.642 euro in vereffening afgenomen moeten worden van dit krediet voor de vastlegging en de vereffening van de uitgaven ten voordele van de FOD’s betrokken bij het civiel crisisbeheer.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten van militairen, leden van de Federale Politie, vertegenwoordigers van de Magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën en andere overheidsdiensten, belast met zendingen in het buitenland, te dekken