15 sep 2017 16:57

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2017.

Om de budgettaire dekking van deze missies te verzekeren, is een provisioneel krediet ten belope van 7 575 000 euro in vastlegging en 6 304 000 euro in vereffening ingeschreven op het programma 14-53-5 van de wet van 10 juli 2017 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017.

Vandaag dient een bedrag van 2 948 985 euro in vastlegging en 3 068 985 in vereffening te worden afgenomen van dit krediet voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven voor de departementen die betrokken zijn bij het civiele crisisbeheer. Deze eerste afname zal het mogelijk maken de werkingskosten en de vergoedingen bij de federale politie te dekken. De looncompensaties zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van militairen, leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van de Federale Overheidsdiensten Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën, en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland