14 okt 2011 14:49

Burgelijke aansprakelijkheid voor kernenergie

Modernisering van de burgelijke aansprakelijkheid op het vlak van kernenergie

Modernisering van de burgelijke aansprakelijkheid op het vlak van kernenergie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de wet op de burgelijke aansprakelijkheid op het vlak van kernenergie moderniseert. Het voorontwerp dat minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere voorstelt, behelst de ratificatie van twee internationale verdragen: de Conventie van Parijs en het Verdrag van Brussel*.

De belangrijkste wijzigingen in de Conventie van Parijs zijn:

  • de verhoging van de wettelijke aansprakelijkheid van de exploitant tot ten minste 700 miljoen euro
  • de ruimere definitie van installaties en van de gedekte schade (ook preventieve maatregelen en schade aan het milieu)
  • de uitbreiding van het geografische toepassingsgebied tot gebieden waar geen kerninstallaties zijn
  •  de opheffing van de mogelijkheid om natuurrampen uit te sluiten

Het aanvullende Verdrag van Brussel dat een bijkomende dekking met openbare middelen oplegt, heeft als voornaamste wijzigingen:

  • de verhoging van een nationale en een internationale schijf voor schadedekking
  • een nieuwe formule voor de berekening van bijdragen aan de internationale schijf die beter rekening houdt met het risico
  • een formule die meer rekening houdt met de situatie van landen die een stelsel van onbegrensde aansprakelijkheid bieden.

Het voorontwerp verbetert dus de schadeloossteling van slachtoffers bij een kernongeval op nationaal grondgebied. Alle buurlanden met kerninstallaties leven dezelfde regels na. Dat wil zeggen dat vanaf de inwerkingtreding van de wijzigende protocollen. Dezelfde bescherming geldt voor schade opgelopen in België als gevolg van kernongevallen in buurlanden.

* Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, Parijs, 12 februari 2004
** Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, Parijs, 12 februari 2004.