29 okt 2021 21:09

Capaciteitsvergoedingsmechanisme: wijziging van de methodologie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de methodologie ter bepaling van de netto CONE, de kalibratie van de intermediaire prijslimiet en de IPC-derogatie.

Verordening (EU) 2019/943 voorziet in de ontwikkeling van door ACER goedgekeurde methodologieën voor de beoordeling van de toereikendheid van de hulpbronnen in het kader van de adequacy studies en voor de waarde van de verloren belasting, de kosten voor een nieuwe toegang en de betrouwbaarheidsnorm. Op 2 oktober 2020 heeft ACER dergelijke methodologieën goedgekeurd, met inbegrip van de belangrijkste principes van de beoordeling van de economische levensvatbaarheid (Economic Viability Assessment - EVA). Hoewel Verordening (EU) 2019/943 geen bijzondere werkwijze voorschrijft met betrekking tot de kalibratie van de parameters van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), is het nuttig te streven naar een bepaalde methodologische consistentie met betrekking tot dit EVA-aspect. Overeenkomstig deze EVA-methodologie moeten de "mediaan inkomsten (P50)" dus vervangen worden door de "verwachte inkomsten" in de methodologie voor de kalibratie van de nettokost van een nieuwkomer, de kalibratie van de intermediaire prijslimiet en de derogatie van de intermediaire prijslimiet.

Deze wijziging van de methodologie werd reeds doorgevoerd met betrekking tot de ex-postderogatieprocedure voor de intermediaire prijslimiet voor de veiling van 2021 door het koninklijk besluit van 4 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen. Nu moet ze ook worden verwerkt in de andere betrokken aspecten van de methodologie, zodat hiermee ten volle rekening kan worden gehouden bij de volgende veilingen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme