13 dec 2019 16:11

Certificering van trein- en locomotiefbestuurders op het nationale spoorwegsysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit belast met de NMBS François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex wijzigt.

Het ontwerp voert 2019/554 van de Commissie van 5 april 2019 tot wijziging van bijlage VI bij Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen.

Deze verordening biedt spoorwegondernemingen de mogelijkheid om, in samenwerking met de infrastructuurbeheerder, proefprojecten op te starten om op zoek te gaan naar alternatieven voor de huidige taalkennisvereisten voor treinbestuurders in hun communicatie met de infrastructuurbeheerder, waaronder de communicatie op niveau B1. Als de veiligheidsinstantie, het Europees Spoorwegbureau en uiteindelijk de Europese Commissie deze proefprojecten positief evalueren, kan deze laatste een uitzondering toekennen voor wat de taalkennisvereisten betreft.

Deze Europese verordening is op 8 juli 2019 in werking is getreden. Sinds die datum zijn de bepalingen van die Europese verordening rechtstreeks van toepassing in België en dient het nationaal recht, in het bijzonder bijlage 12 van de Spoorcodex, daarmee in overeenstemming te zijn. Het is bijgevolg noodzakelijk om zo spoedig mogelijk wijzigingen aan te brengen, in het bijzonder aan bijlage 12 van de Spoorcodex, teneinde te voldoen aan de Europese eisen op dit gebied.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.